Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie REMI Janusz Michałowski

Firma REMI Janusz Michałowski os. Czecha 90/9, 61-290 Poznań, NIP 7821419614 informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej ,,RODO”. W związku z tym, firma REMI, działając na podstawie art. 13 RODO, przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych – kontrahentów i klientów indywidualnych:

  1.  Administratorem danych osobowych jest firma REMI z siedzibą, adres: Czecha 90/9, 61-290 Poznań, nr. telefonu 504332620, email: [email protected].
  2.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy przez Administratora lub przez osobę trzecią.
  3.  W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
  4.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  5.  Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
  6.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7.  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.
  9.  Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.