Oferujemy Państwu wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 § 6 ust.1).

Sporządzane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego składają się z dwóch części:

  • część opisowa zawiera charakterystykę obiektu, warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, opis wyposażenia w urządzania i sprzęt ppoż, organizacje i warunki ewakuacji z obiektu, podstawowe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, wytyczne prowadzenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych, zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, organizacja i uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej itp.
  • część graficzna zawiera plany ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, plan sytuacyjny terenu, miejsca zbiórki, rozmieszczenie zaworów, wyłączników prądu itp.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.