Zgodnie z obowiązującymi przepisami kompleksowo zorganizujemy dla Państwa firmy praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu zwane potocznie próbną ewakuacją. Oferta obejmuję wszystkie rodzaje budynków i zakładów na terenie całego kraju.

Cel ćwiczeń:

  • Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu mają na celu praktyczne wdrożenie, sprawdzenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń, które wymaga natychmiastowej ewakuacji wszystkich osób przebywających w obiekcie.
  • Zweryfikowanie przez właścicieli i/lub administratora obiektu oraz jego użytkowników zasad postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu i podjęcia decyzji o ewakuacji na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
  • Dokładna analiza i podsumowanie ćwiczeń w celu zidentyfikowania ewentualnych niezgodności, poprawy procedur i wyeliminowania wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

Oferta obejmuje kompleksowe zorganizowanie ćwiczeń w uzgodnieniu z zamawiającym z uwzględnieniem specyfiki obiektu i występujących zagrożeń. W skład ćwiczeń wchodzi miedzy innymi ewentualne wcześniejsze szkolenie przypominające dla użytkowników obiektu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, pisemne powiadomienie właściwego Komendanta Miejskiego lub Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o ćwiczeniach, zadymienie zwiększające realizm ćwiczeń, obserwacja i podsumowanie ćwiczeń.

Podstawa prawna próbnych ewakuacji

Zgodnie z § 17.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będącego jego stałymi użytkownikami, niezaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV ( ZL IV – budynki mieszkalne), powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu.

Podstawa Prawna próbnych ewakuacji szkół, akademików, przeszkoli i domów studenckich.

Zgodnie z § 17.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników: w szczególności szkoły, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać przynajmniej raz na rok jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.