Oferujemy Państwu usługę sporządzania oceny ryzyka zawodowego.

Celem oceny ryzyka zawodowego jest umożliwienie pracodawcy podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych w firmie pracowników. Pracodawca musi dążyć do ograniczenia ryzyka do poziomu najniższego, jaki można osiągnąć w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Proces oceny ryzyka zawodowego polega na przewidywaniu jakie szkody (urazy, schorzenia) i jak często mogą spotkać pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy, oraz zaplanowaniu, co trzeba zrobić, aby ich uniknąć.

Sporządzenie ocena ryzyka zawodowego nie jest czynnością jednorazową. Należy ją okresowo  przeglądać w celu zweryfikowania czy zawarte w niej informacje i wyniki pozostają aktualne i czy są uwzględnione nowopowstające zagrożenia. Należy także zwrócić uwagę czy ocen ryzyka zawodowego  uwzględnienia najnowsze osiągnięcia nauki i techniki mające na celu eliminowanie i ograniczanie ryzyka zawodowego. Przeglądy takie powinny być wykonywane okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do oceny informacje tracą aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:

 • w momencie powstania nowych stanowisk pracy,
 • w momencie wprowadzania zmian na istniejących stanowiskach pracy (zmiany technologiczne lub organizacyjne),
 • w momencie zaistnienia zmian obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
 • w momencie stwierdzenia po stwierdzeniu, że stosowane środki ochrony są nieskuteczne lub niewłaściwe,
 • w momencie zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w stosowanych środkach ochrony, stwierdzona np. w wyniku monitorowania ich funkcjonowania, badania wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, a także badania przyczyn chorób i dolegliwości związanych z pracą.

W przypadku stwierdzenia, że wyniki przeprowadzonej wcześniej oceny ryzyka zawodowego są dla określonych stanowisk pracy i/lub zagrożeń nieaktualne, należy ją powtórzyć, biorąc pod uwagę nowe warunki.

Polskie prawo pracy, zharmonizowane z unijną dyrektywą 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, tzw. Dyrektywa ramową, nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w firmie.

Najważniejsze akty prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy to:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, z późn. zm.), art. 226:

Pracodawca:

 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690),
 • PN-99/N-18001 pkt 4 (systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593),
 • Uwarunkowania Europejskie – Dyrektywa 89/361/EWG z dnia 12 czerwca 1989 roku.