Wykonujemy czynności niezbędne do oceny stanu technicznego, pomiarów eksploatacyjnych, jakości regulacji oraz sprawności energetycznej urządzeń  instalacji i sieci. Przeprowadzamy pomiary i okresowe badania eksploatacyjne, zwane również ochronnymi oraz odbiorcze instalacji elektrycznych w zakresie badania:

 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • wyłączników różnicowoprądowych,
 • rezystancji izolacji,
 • rezystancji uziemienia,
 • instalacji odgromowej

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Badania i pomiary eksploatacyjne i okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Protokoły sporządzane z prac kontrolno-pomiarowych klient (w zależności od potrzeb) otrzymuje w formie drukowanej lub/i elektronicznej. Instalacje elektryczne obecnie są nieodzowną częścią każdego budynku bez wyglądu na jego przeznaczenie. Wzrastająca liczba urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i przemyśle sprawia, że wymagania do instalacji elektrycznych ciągle rosną. Nasza firma zajmuje się budową profesjonalnych instalacji elektrycznych do których zaliczamy między innymi:

 • linie kablowe niskiego napięcia,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje oświetleniowe,
 • instalacje siłowe,
 • instalacje sterownicze,
 • instalacje zasilania rezerwowego,
 • przyłącza kablowe,
 • inne elektroinstalacje,
 • prace kontrolno-pomiarowe.

W skład wyżej wymienionych usług wchodzi ich modernizacja, naprawa awarii, przeglądy oraz konserwacje. Wykonujemy usługi z materiałów powierzonych przez inwestora oraz własnych. Każde powierzone zlecenie konsultujemy z klientem indywidualnie.

Wykonujemy elektroinstalacje na szczególne zamówienia, w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Naszym klientom gwarantujemy solidne i profesjonalne wykonanie usług. Mierniki używane do przeprowadzania pomiarów posiadają aktualne świadectwa legalizacji.Zleceniodawca otrzymuje komplet protokołów z wynikami pomiarów